Náš žákovský parlament se skládá z volených zástupců všech tříd na II. stupni, tzn. z 6. – 9. ročníku. Členové parlamentu jsou voleni svými spolužáky na třídnických hodinách na začátku daného školního roku. Parlament se schází minimálně jednou měsíčně. Pokud se připravuje nějaká akce v režii školního parlamentu, pak je to i vícekrát. Zvoleným dnem pro schůze parlamentu je pondělí a to od 14:00 v interaktivní učebně na II. stupni.
Cílem parlamentu je, aby se žáci podíleli na spoluvytváření pozitivního klimatu ve škole a podíleli se také na chodu školy. Parlament by měl být prostředkem pro výměnu informací mezi žáky jednotlivých tříd, vedením školy, učiteli a dalšími zaměstnanci školy. Zástupci parlamentu mohou prodiskutovávat jednotlivá témata a předkládat návrhy týkající se výukového procesu, dění ve škole, projektových dní a týdnů, školních a mimoškolních akcí. Členové parlamentu mohou předkládat své návrhy a dotazy na vedení školy, které se schůzek parlamentu účastní minimálně dvakrát ročně. Povinností každého zástupce parlamentu je informovat své spolužáky a třídní učitele o průběhu každé schůze parlamentu.
Základní pravidla
• Volba zástupců tříd do parlamentu probíhá demokratickým hlasováním či vzájemnou domluvou.
• Volební období je na jeden školní rok. V případě potřeby je možno zástupce během školního rolu vyměnit.
• V parlamentu je zvolen předseda a místopředseda, kteří zastupují školní parlament při jednáních s vedením školy.
• Všichni členové mají stejná práva – předkládat návrhy, jejich změny a podílet se na řešení přednesených návrhů.
• Všichni členové parlamentu jsou si vědomi, že zastupují svou třídu a její názor.
• Podněty k jednání předávají spolužáci svým zástupcům na třídnických hodinách a v případě potřeby i mimo ní.

Zástupci parlamentu pro školní rok 2018/2019:
6. A – Marie Piontková, Daniel Zorychta
6. B – Jiří Josef Theimer, Vanessa Schimanietzová
7. A – Anna Františáková, Filip Sláma
7. B – Jan Volf, Kristýna Gašperová
8. A – Jakub Bláha, Adam Janek
8. B – Sebastián Kubeš, Kateřina Tomanová
9. A – Ester Topoľančinová, Nikola Ševců

Předsedové parlamentu: Ester Topoľančinová, Nikola Ševců
Zapisovatel: Jan Volf

Zde zveřejníme zápisy ze schůzek Žákovského parlamentu ve školním roce 2018/20197:

Zápis z 1. schůzky

Zápis z 2. schůzky

Zápis z 3. schůzky

Zápis z 4. schůzky

Zápis z 5. schůzky

Zápis z 6. schůzky