Školní rok 2023/2024


Provoz ŠD: ráno 6:00 – 8:00 hodin, odpoledne 11:40 – 17:00 hodin
                   
TELEFONNÍ ČÍSLO: 604 916 306 

Platba školného:

Měsíční poplatek za pobyt ve školní družině činí 180,- Kč za každého žáka. Úplata je splatná předem a platí se ve dvou splátkách – za období září až prosinec (720,- Kč) a leden až červen (1080,- Kč).  Rodiče platí bezhotovostním způsobem – bankovním převodem nebo složenkou. 

Organizace: 

V září 2023 je přihlášeno k pravidelné docházce do ŠD 138 žáků. Žáci 0. – 5. tříd jsou rozděleni do pěti smíšených oddělení.

1. oddělení – Lenka Jursová                   0. tř. + 2. B    

2. oddělení – Jana Karasová                     2. A + 3. B    

3. oddělení – Martina Šindlerová             1. A + 3. A     

4. oddělení – Renáta Melnarová               1. B + 3. B   

5. oddělení – Barbora Ščepoňcová           4. + 5. třídy


Zájmové vzdělávání ve školní družině vychází ze školního vzdělávacího programu školní družiny „Svět očima dětí“ rozpracovaného do měsíčních tematických okruhů a celoročního plánu ŠD. 
Tyto dokumenty si můžete prohlédnout na nástěnkách školní družiny, nebo na internetových stránkách školy. 

Hlavní úkoly školní družiny:

 • Vytvářet podnětné a tvůrčí prostředí, respektovat a rozvíjet individualitu dítěte.
 • Vštípit dětem základy slušného chování, kouzelná slovíčka (prosím, děkuji, promiň aj.).
 • Otevřít se dětem, jejich zájmům, přáním, dovednostem, nápadům, problémům, schopnostem.
 • Klást důraz na rozvíjení pohybové zdatnosti a dovednosti podle individuálních potřeb.
 • Posilovat u dětí sebedůvěru, zdravé sebevědomí, sebekázeň, sebeobsluhu.
 • Vést žáky k samostatnosti, zodpovědnému chování a plnění povinností.
 • Rozvíjet estetické cítění a vnímání, nabízet různorodé činnosti.
 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
 • Motivovat žáky k utváření dovedností, schopností a postojů potřebných pro budoucí život.
 • Vést děti k uvědomění si vztahu mezi člověkem a životním prostředím.
 • Formovat komunikativní osobnost schopnou spolupracovat ve skupině, tolerovat a respektovat odlišnosti druhých.
 • Zaměřit se na prevenci agresivity a šikany.
 • Vést děti k využívání volného času hodnotným způsobem.
 • Snažit se co nejvíce chválit a pozitivně hodnotit, spolupracovat s rodiči i třídními učiteli.
 • Doplňovat vzdělání vychovatelek – DVPP, odborná literatura, hledání nových metod a forem činnosti na internetových stránkách.

Kroužky ve školní družině: 

Pro zpestření činnosti a rozvoj schopností a dovedností dětí budou pracovat ve školní družině tyto kroužky:  

DenČasNázev kroužkuVedoucí kroužku
Út15:00 – 16:00Sportovní kroužekR. Melnarová
St15:00 – 16:00Rukodělný kroužek L. Jursová
Čt15:00 – 16:00Výtvarný kroužekM. Šindlerová

 Celodružinové akce příležitostné:  

 • Říjen:       „PODZIMNÍ STROM“ – výtvarná soutěž                                   

                  „BAREVNÝ TÝDEN“

 • Listopad:  „TÝDEN PLNÝ REKORDŮ“ – netradiční soutěže                    

                    „VÁNOČNÍ OZDOBA“ – pracovní soutěž                                                     

 • Prosinec:   „VÁNOČNÍ TURNAJ“ – stolní hry                                             

                   „VÁNOČNÍ DÍLNY“                  

 • Leden:      „ZIMNÍ OLYMPIÁDA“ – sportovní soutěže                                                                     
 • Únor:       „KARNEVAL“                                                                            

                    „POHÁDKOVÉ KLÁNÍ“ – týdenní soutěžení                         

 • Březen:    „VELIKONOČNÍ DÍLNY“                                                          

                 „CESTA DO PRAVĚKU“ – výtvarná soutěž                                               

 • Duben:     „DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY“ – tvořivá soutěž                         

                  „KOLOBĚŽKIÁDA“                                                                  

 • Květen:     „TALENT ŠD“                                                                                

Během roku budou postupně navštěvovat oddělení lezeckou stěnu na ZŠ Palackého.


Veškeré informace, dotazy, problémy mohou rodiče řešit se svou vychovatelkou nebo vedoucí vychovatelkou J. Karasovou (dveře č. 5). 


                                          …………………………………………
Přivítáme jakékoli nápady a podněty ke zpestření činnosti s dětmi, materiální pomoc (papíry, zbytky látek, vlny, odměny za soutěže apod.).