Školní rok 2022/2023


Provoz ŠD: ráno 6:00 – 8:00 hodin, odpoledne 11:40 – 17:00 hodin
                   
TELEFONNÍ ČÍSLO: 604 916 306 

Platba školného:

Měsíční poplatek za pobyt ve školní družině činí 180,- Kč za každého žáka. Úplata je splatná předem a platí se ve dvou splátkách – za období září až prosinec (720,- Kč) a leden až červen (1080,- Kč).  Rodiče platí bezhotovostním způsobem – bankovním převodem nebo složenkou. 

Organizace: 

V září 2022 je přihlášeno k pravidelné docházce do ŠD 148 žáků. Žáci 0. – 5. tříd jsou rozděleni do pěti smíšených oddělení.

1. oddělení – Lucie Jurczková                   1. B + 3. A    

2. oddělení – Jana Karasová                     1. A + 2. B    

3. oddělení – Martina Šindlerová             0. tř. + 2. A     

4. oddělení – Renáta Melnarová               2. B + 3. B   

5. oddělení – Barbora Ščepoňcová           4. + 5. třídy


Zájmové vzdělávání ve školní družině vychází ze školního vzdělávacího programu školní družiny „Svět očima dětí“ rozpracovaného do měsíčních tematických okruhů a celoročního plánu ŠD. 
Tyto dokumenty si můžete prohlédnout na nástěnkách školní družiny, nebo na internetových stránkách školy. 

Hlavní úkoly školní družiny:

 • Vytvářet příznivé sociální, emocionální a tvůrčí prostředí.
 • Otevřít se dětem, jejich zájmům, přáním, dovednostem, nápadům, problémům, schopnostem.
 • Vštípit dětem základy slušného chování, kouzelná slovíčka (prosím, děkuji, promiň aj.).
 • Poznávat, respektovat a rozvíjet osobnost žáka s přihlédnutím na jeho individuální potřeby.
 • Posilovat u dětí sebedůvěru, zdravé sebevědomí, sebekázeň, sebeobsluhu.
 • Vést žáky k samostatnosti, zodpovědnému chování a plnění povinností.
 • Rozvíjet estetické cítění a vnímání, nabízet různorodé činnosti.
 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
 • Motivovat žáky k utváření dovedností, schopností a postojů potřebných pro budoucí život.
 • Formovat komunikativní osobnost schopnou spolupracovat ve skupině, tolerovat a respektovat odlišnosti druhých.
 • Zaměřit se na prevenci agresivity a šikany.
 • Vybavit oddělení interaktivními a didaktickými hrami pro žáky se zdravotním znevýhodněním.
 • Vést děti k využívání volného času hodnotným způsobem.
 • Snažit se co nejvíce chválit a pozitivně hodnotit, spolupracovat s rodiči i třídními učiteli.

Kroužky ve školní družině: 

Pro zpestření činnosti a rozvoj schopností a dovedností dětí budou pracovat ve školní družině tyto kroužky:  

DenČasNázev kroužkuVedoucí kroužku
Út15:00 – 16:00Sportovní kroužekR. Melnarová
St15:00 – 16:00Výtvarný + pracovní kroužek (malování, vyrábění)M. Šindlerová
Čt15:00 – 16:00Relaxační cvičení s hudbou (jóga, tanec, zdravotní cviky)L. Jurczková

 Celodružinové akce příležitostné:  

 • Září:         „VÝSTAVA LEGA“ (27.9.)                                                              

                  Lezecká stěna na ZŠ Palackého – 5. oddělení (22.9.)                       .

 • Říjen:       „DRAKIÁDA“ – tvořivá soutěž, pouštění draků                              

                  Lezecká stěna na ZŠ Palackého – 1. a 2. oddělení                                                            

 • Listopad:  „TÝDEN PLNÝ REKORDŮ“ – netradiční soutěže                      

                    „Chytrolínáda“ – klaun z Balónkova (15.11.)                                  

                   Lezecká stěna na ZŠ Palackého – 4. oddělení                                                             

 • Prosinec:   „VÁNOČNÍ TURNAJ“ ve společenských hrách                             

                   Vánoční dílny – besídky                                                                                                    

 • Leden:     „ZIMNÍ OLYMPIÁDA“ – sportovní soutěže                                   

                  „LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ“ – výtvarná soutěž                      

 • Únor:      „KARNEVAL“                                                                               

                   Lezecká stěna na ZŠ Palackého – 5. a 4. oddělení                         

 • Březen:    „VELIKONOČNÍ DÍLNY“                                               

                   Lezecká stěna na ZŠ Palackého – 3. a 2. oddělení

 • Duben:     „DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY“ – soutěž – stavebnice                     

                   „KOLOBĚŽKIÁDA“                                                                        

                  Lezecká stěna na ZŠ Palackého – 1. a 4. oddělení                 

 • Květen:     „TALENT ŠD“                                                                                

                   Ukázka výcviku policejních psů                                                    

 • Červen:    „DEN DĚTÍ“ – veselé soutěžní odpoledne


Veškeré informace, dotazy, problémy mohou rodiče řešit se svou vychovatelkou nebo vedoucí vychovatelkou J. Karasovou (dveře č. 5). 


                                          …………………………………………
Přivítáme jakékoli nápady a podněty ke zpestření činnosti s dětmi, materiální pomoc (papíry, zbytky látek, vlny, odměny za soutěže apod.).