Školní rok 2021/2022

Provoz ŠD:
ráno 6:00 – 8:00
odpoledne 11:40 – 17:00

Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: 13:00, 13:30, 14:00, 15:00 – 17:00.

TELEFONNÍ ČÍSLO: 604 916 306

Platba školného:
Měsíční poplatek za pobyt ve školní družině činí 180,- Kč za každého žáka. Úplata je splatná předem a platí se ve dvou splátkách – za období září až prosinec (720,- Kč) a leden až červen (1080,- Kč). Rodiče platí bezhotovostním způsobem – bankovním převodem nebo složenkou.
Žákům, kteří navštěvovali školní družinu minulý školní rok, se převádí přeplatky na letošní školní rok.

Organizace:
K 1. září 2021 bylo přihlášeno k pravidelné docházce do ŠD 135 žáků. Žáci 0. – 5. tříd jsou rozděleni do pěti smíšených oddělení.

1. oddělení – Barbora Ščepoňcová 1. B + 2. A
2. oddělení – Jana Karasová 1. B + 3. B
3. oddělení – Martina Šindlerová 1. A + 3. A
4. oddělení – Renáta Melnarová přípr. tř. + 2. B
5. oddělení – Pavlína Tatarková 4. + 5. třídy

Zájmové vzdělávání ve školní družině vychází ze školního vzdělávacího programu ŠD „Hrou a zábavou najdu 10 sluníček“ rozpracovaného do měsíčních tematických okruhů a celoročního plánu ŠD.
Tyto dokumenty si můžete prohlédnout na nástěnkách školní družiny, nebo na internetových stránkách školy.

Hlavní úkoly školní družiny:
• Vytvářet příznivé sociální, emocionální a tvůrčí prostředí.
• Otevřít se dětem, jejich zájmům, přáním, dovednostem, nápadům, problémům, schopnostem.
• Poznávat, respektovat a rozvíjet osobnost žáka s přihlédnutím na jeho individuální potřeby.
• Posilovat u dětí sebedůvěru, zdravé sebevědomí, sebekázeň, sebeobsluhu.
• Rozvíjet estetické cítění a vnímání, nabízet různorodé činnosti.
• Vést děti k přizpůsobení se životu v sociální skupině i v multikulturní společnosti.
• Vštípit dětem základy slušného chování, kouzelná slovíčka (prosím, děkuji, promiň aj.).
• Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
• Motivovat žáky k utváření dovedností, schopností a postojů potřebných pro budoucí život.
• Vést žáky k samostatnosti, zodpovědnému chování a plnění povinností.
• Formovat komunikativní osobnost schopnou spolupracovat ve skupině, tolerovat a respektovat odlišnosti druhých.
• Zaměřit se na prevenci agresivity a šikany.
• Vybavit oddělení interaktivními a didaktickými hrami pro žáky se zdravotním znevýhodněním.
• Vést děti k využívání volného času hodnotným způsobem.
• Snažit se co nejvíce chválit a pozitivně hodnotit, spolupracovat s rodiči i třídními učiteli.

Kroužky ve školní družině:
Pro zpestření činnosti a rozvoj schopností a dovedností dětí budou pracovat ve školní družině tyto kroužky:
ÚT – Kroužek tvořivosti, B. Ščepoňcová, 15:00 – 16:00
STŘ – Výtvarný kroužek, M. Šindlerová, 15:00 – 16:00
ČT – Sportovní kroužek, R. Melnarová, 15:00 – 16:00

Celodružinové akce příležitostné pro školní rok 2021/2022:

• „Máme rádi zvířata“ – projektová činnost v odděleních, spojeno s výtvarnou soutěží (říjen)
• LEZECKÁ STĚNA na ZŠ Palackého, 1. skupina (říjen)
• „Týden plný rekordů“ – netradiční soutěže (listopad)
• „DVA STRAŠÁCI“ – představení divadla Smíšek (listopad)
• „VÁNOČNÍ TURNAJ“ ve stolních hrách (prosinec)
• „Vánoční dílny“, besídky (prosinec)
• „Zimní olympiáda“ – sportovní soutěže (leden)
• UKÁZKA ORIENTÁLNÍCH TANCŮ (leden)
• „Karneval“ (únor)
• „KOUZELNÝ KUFR“ – klauni z Balónkova (březen)
• LEZECKÁ STĚNA na ZŠ Palackého, 2. skupina (březen)
• „Velikonoční dekorace“ – tvořivá soutěž (duben)
• „Koloběžkiáda“ – duben
• „Talent ŠD 2020“ (květen)
• Odpoledne s hasiči (květen)
• „Den dětí“ – veselé soutěžní odpoledne (červen)

Veškeré informace, dotazy, problémy mohou rodiče řešit se svou vychovatelkou nebo vedoucí vychovatelkou J. Sobkovou (dveře č. 5).
…………………………………………

Přivítáme jakékoli nápady a podněty ke zpestření činnosti s dětmi, pomoc rodičů při celodružinových akcích, materiální pomoc (papíry,
zbytky látek, vlny, odměny za soutěže apod.).