VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Úvodní ustanovení
Školní stravování upravují:
Zákon č. 561/2004 Sb, § 119, § 122 (školský zákon). Vyhláška o školním stravování 107/2005 Sb. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby. Nařízení EU č. 2016/679. Zákon č. 110/2019 Sb., zpracování osobních údajů.

Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě
Vnitřní řád je závazný pro všechny, kteří se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.
Dietní stravování zajišťuje ZS Mládežnická Havířov.

1. Strávníci, jejich práva a povinnosti
Přihlášení ke stravování probíhá formou podáním přihlášky a zakoupením stravovacího čipu, Stravovací čipy jsou nevratné. Přihláška je platná na dobu neurčitou, jakékoliv změny musí strávník neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.
Žáci, studenti přicházejí do jídelny dle rozpisu (viz. výdej stravy), za doprovodu pedagogického pracovníka.
Strávníci se chovají v jídelně ukázněně, udržují pořádek a čistotu, dbají pokynů pedagoga a dalších zaměstnanců šloly vykonávajícího dohled. Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, jsou vykázání na konec řady.
Z jídelny je zakázáno vynášet inventář, tj. talíře, příbory, sklenice, tácky apod. Při neúmyslném rozbití nádobí, nebo rozlití jídla informuje strávník pracovníka školní jídelny, který zajistí úklid.
Vstup do školní jídelny mají jen strávníci, kteří mají zakoupenou stravu, rodiče a osoby které vyzvedávají žáky, mají do školní jídelny stup zakázán a na žáky čekají před školou. Ve školní jídelně je zakázáno používat mobilní telefony, nebo jiné elektronické zařízení.
Informace, dotazy a připomínky ke školní jídelně, podávání a vyřizování stížností zajišťuje vedoucí školní jídelny

2. Provoz a vnitřní režim školní jídelny
Provozní doba školní jídelny je od 11:10 do 14:30 hodin.
Provozní doba kanceláře vedoucí školní jídelny je od 7:00 — 13:30 hodin.
Obědy se připravují dle norem školního stravování a finanční normy. Velikost porce je dána věkem žáka, čemuž odpovídá výše úhrady dle věkové hranice dosažené věkem v daném školním roce, (školní rok 1.9 — 30.8.).
Kalkulace stravného — oběd

Věk Dotovaná cenaPlná cena
6 – 10 let27 Kč67 Kč
11 – 14 let29 Kč69 Kč
15 a více let33 Kč73 Kč
Dospělí35 Kč75 Kč

3. Způsob hrazení úplaty za stravné
Platba za stravné se provádí:
Bankovním převodem – inkasní platba ve prospěch účtu 107-2819780227, kód banky: 0100, název banky: Komerční banka a.s., U Stromovky 1501/11, 736 Ol.
První inkasní platba ve školním roce začíná 18.8. — platba na září.
Pokud je strávník nový, první platbu zaplatí v hotovosti, na měsíc říjen si strávník (plátce) ve svém peněžním ústavu zřídí souhlas s inkasem ve prospěch školní jídelny (viz přihláška). První platba bude inkasována z účtu plátce (strávníka) v průběhu měsíce září na měsíc říjen atd. Pii nezaplacení obědů v daném termínu bude strávník vyzván k zaplacení, při opakovaném nezaplacení je strávník ze stravování vyřazen. Po zaplacení je opět přihlášen.
Inkasní platba a její vyúčtování:
1 měsíc – celá záloha, 2 měsíc celá – záloha, 3 měsíc se vyúčtovávají odhlášené obědy z měsíce prvního atd., na počátku července bude provedeno konečné vyúčtování.
Studenti a zaměstnanci SPS Elektrotechnická Havířov hradí obědy pouze bankovním převodem — inkasem.
Hotovostní platby v kanceláři školní jídelny
Zakoupit obědy v hotovosti můžete vždy poslední 3 pracovní dny v měsíci od 7:00 — 13:30 hodin. Stravné se platí na celý měsíc. U hotovostní platby se automaticky odečítají odhlášené obědy z měsíce minulého.
Vyúčtování stravného po ukončení stravování
Ukončení stravování musí strávník nebo zákonný zástupce oznámit vedoucí školní jídelny písemně a to emailem na sarka.maceckova@zakovska-havirov.cz, nebo formou formuláře o ukončení stravování v kanceláři školní jídelny.
Devátým třídám se ukončuje stravování k 30. 6. s následným vyúčtováním. Čtvrtým ročníkům ze SPŠE se ukončuje stravování na konci dubna, inkasní platba na měsíc květen již nebude stažena. V době přítomnosti ve škole (výuka, konzultace, odborná praxe) si mohou studenti čtvrtých ročníků oběd zakoupit v hotovosti na pokladně školy.
Ostatní třídy ZŠ i SPŠE jsou automaticky povýšeny do vyššího ročníku.
Konečné vyúčtování v měsíci červnu při platbě v hotovosti si můžete vyzvednout na pokladně školní jídelny, nebo jsou převedeny do následujícího školního roku.

4. Přihlašování a odhlašování obědů
Strava se odhlašuje a přihlašuje den předem do 13:30 hodin.

 • prostřednictvím webových stránek www.estrava.cz.
 • výjimečně na telefonní čísle 739 622 482.

Dotovaná strava se dětem poskytuje pouze v době, kdy pobývají ve škole. První den nemoci lze stravu vyzvednout do jídlonosiče. Ostatní dny je povinností rodičů obědy odhlásit. Neodhlášená strava bude účtována dle aktuální ceny stravného včetně režijních a mzdových nákladů (viz kalkulace).
V době nemoci dítěte si můžete vyzvedávat obědy do jídlonosičů za plnou cenu — po domluvě s vedoucí školní jídelny a zaplacení režijních a mzdových nákladů.
Distanční vzdělávání — nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů za dotovanou cenu, žákům i studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci, studenti mají pak možnost podle aktuálních podmínek oběd odebrat.
Stravování zaměstnanců — podmínkou je odpracování alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni. Na dotovaný oběd nemá zaměstnanec nárok již první den nemoci, dovolené nebo čerpání náhrad v době pracovní cesty, zaměstnanec se smlouvu DPP i DPČ.
Pro přehled vyúčtování a odhlašování obědů je funkční mobilní verze Estravy. Stahujte z Obchod play, pro vyhledání zadejte Estrava Ulrich.

5. Organizace výdej jídel
Strávník si před vstupem do školní jídelny umyje ruce, vezme si tác, příbor, polévku, nápoj, aktivuje čip a vezme si hlavní chod, případně salát, kompot. Po jídle, které proběhne bez zbytečného zdržování, odnáší tác k okénku na špinavé nádobí, kde odloží příbor do připravené nádoby.
Výdej stravy do jídlonosiče
Pro výdej obědů do jídlonosiče je stanovená doba od 11: 10 — 1 hodin a od 14:00 — 14: 10 hodin. V jinou dobu se strava do jídlonosičů nepodává. Stravu nevydáváme do skleněných a znečištěných nádob. Strávník si jídlonosič rozloží při vstupu do jídelny na tác k tomu určený, přistoupí k výdejnímu okénku, kde misky podá paní kuchařce na připravený talíř. Následně si jídlonosič uzavře a tác vrátí zpět na stůl k tomu určený k dezinfekci.
Pokud vedení školy ukončí vyučování dříve, je přizpůsobena i doba výdeje.
Školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost pokrmů nejdéle 15 minut od jeho vydání do jídlonosiče.

6. Evidence výdeje stravy
Výdej stravy je evidován používáním stravovacích čipů. Strava nebude vydána, pokud strávník čip zapomene. V takovém případě je nutno tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny, která vystaví náhradní stravenku.
V případě ztráty čipu si musí strávník zakoupit čip nový.
Výdej stravy:
11:10 – 11:25, 14:00 -14:10 -jídlonosiče
11:30 – první třídy + přípravná třída
12:30 – 13:15 1. stupeň
13:20 – 13:35 studenti a zaměstnanci SPŠ
13:20, 13:40, II stupeň
14:05 – 14:30 studenti a zaměstnanci SPŠ

7. Jídelní lístek, spotřební koš
Jídelní lístek je přizpůsoben finančnímu limitu, pestrosti a dostupnosti potravin v sezóně, Skladba jídelních lístků i plnění spotřebního koše je kontrolována pracovníky ICHS.
Finanční limity stravného platné od 1. 9. 2021 pro jednotlivé kategorie strávníků (vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování)

 1. Strávníci 3-6 let oběd 17,00 až 30,00 Kč
 2. Strávníci 7-10 let oběd 20,00 až 39,00 Kč
 3. Strávníci 11-14 let oběd 23,00 až 41,00 Kč
 4. Strávníci 15 a více let oběd 24,00 až 45,00 Kč

Jídelní lístek je vystaven na nástěnce před vstupem do školní jídelny a na webových stránkách www.estrava.cz. Změna jídelního lístku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

8. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, žáků nebo studentů.
Dohled nad žáky a studenty ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle rozpisu, a její přehled je vyvěšen ve školní jídelně.
Povinnosti pedagogického pracovníka vykonávajícího dohled ve školní jídelně – zajišťuje pořádek a klid ve školní jídelně

 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování – dbá na slušné chování žáků
 • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí
 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
 • dojde-li k potřísnění podlahy, okamžitě upozorní pracovnici školní jídelny, která závadu odstraní, aby nedošlo k úrazu strávníků.
 • zamezují do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují

Uraz nebo nevolnost jsou stravující se žáci/studenti, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit pedagogickému pracovníku, nebo vedoucí školní jídelny.
Tašky a svršky se odkládají na místo k tomu určenému. Ztráta nebo záměna aktovek či svršků se
hlásí dohlížejícímu pedagogovi, nebo vedoucí školní jídelny.

9. Nouzové a havarijní situace
Dojde-li k nečekané nouzové či havarijní situaci, bude výdej stravy přizpůsoben charakteru aktuálně vzniklé situaci. Pokud bude nouzová situace delšího charakteru, bude tomu také přizpůsobena skladby jídelního lístku. O veškerých mimořádných situacích známých předem budou strávníci včas informováni.

10. Zacházení s majetkem školní jídelny ze strany strávníků
Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, nebo pedagogickému pracovníku vykonávající dohled ve školní jídelně.
Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen nahradit.
Závěrečné ustanovení
Vnitřní řád školní jídelny je umístěn na nástěnce před školní jídelnou a na webových stránkách školy www.zakovska-havirov.cz v záložce školní jídelna
Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto Vnitřním řádu školní jídelny.

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022.

Vnitřní řád školní jídelny je možné stánout ve formátu PDF zde