Projekt "ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ"

Tento projekt je realizován Vzdělávacím institutem ochrany dětí, o.p.s. (VIOD) v období 2010 - 2013 na vybraných základních školách. Cílem projektu je naučit děti jak se chovat k sobě navzájem, jak si pomáhat a řešit problémy, s kterými se potýkají.

Na většině základních škol se vyskytují negativní jevy, které mohou ovzduší školy narušit. Zpravidla se jedná o šikanu, problémy s nezvládáním učiva, negativní návyky, které si žáci přinášejí z domova, nedostatky ve vzájemné komunikaci mezi žáky. Pomoc, jak stávající problémy řešit, by měla být založena na přirozené ochotě většiny mladých lidí chovat se kooperativně, přátelským způsobem k sobě navzájem. Program na podporu vrstevnických vztahů je založený na této skutečné vnitřní kvalitě a vytváří strukturu, která usnadňuje mladému člověku možnost být odpovědný, citlivý a empaticky starostlivý. Je určen žákům základních škol, kteří mají zájem stát se "podporovateli" a začlenit se do výcvikového programu.

Výcvikový projekt „Řešení vrstevnických vztahů“ prioritně učí žáky, jak se chovat k sobě navzájem, jak si pomáhat a zaměřuje pozornost na témata, se kterými se žáci potýkají. Projekt motivuje školy k rozvoji, k podpoře vrstevnických vztahů. V kompetenci žáků-podporovatelů je nabídka pomoci svým spolužákům i žákům jiných tříd s různými problémy a „monitorování“ specifických problémů školy, ať je to šikana, užívání drog, kouření, násilí, nepořádek na chodbách a podobně. Funkční systém žáků-podporovatelů značně vylepšuje celkové klima školy, učitelé potom mají méně starostí s problémy, které se netýkají přímo vyučovacích předmětů. Takový systém ulehčuje nejen práci učitelům, ale pomáhá potřebným a slabším žákům a je přínosem i pro žáky-podporovatele. Cílem projektu je zlepšení vrstevnických vztahů mezi žáky a vylepšení celkového klima na základních školách. Žáci by se měli naučit řešit problémy vlastními silami, za dozoru a supervize ze strany pedagogů-garantů z řad učitelů.

Cílovou skupinou jsou v tomto projektu žáci českých základních škol, kteří se rozhodnou stát se "podporovateli" v projektu vrstevnických vztahů. Ve speciálním výcviku, který jim projekt nabízí, se naučí zvládat mnoho modelových situací, musí obsáhnout velké množství informací, projít náročnými úkoly, ve kterých, když obstojí, naučí se jak získat důvěru svých spolužáků, jak udržet svěřené tajemství a kdy získané informace jsou natolik vážné, že je nutno důvěrnost porušit a vyhledat pomoc garanta-pedagoga. Výcvik obsahuje také mnoho prožitkových situací, na kterých si podporovatelé mohou vyzkoušet vlastní nepříjemné pocity, které jim pomohou vcítit se do problémů druhých. Podporovatelé se naučí, jak se postavit k problémům šikany, násilí, kouření ve škole, užívání drog, co to je trestně-právní odpovědnost, jak řešit situace v samém počátku, kdy potřebují pomoc dospělých, to vše na konkrétních případech z praxe školitelů (kriminalistů, psychologů). Cílovou skupinou jsou také pedagogové, kteří jsou ochotni stát se garanty projektu na své škole. Garant má blízký vztah ke svým „podporovatelům“, kteří se mu svěřují se svými nezvladatelnými nebo pro ně obtížnými situacemi a starostmi, se kterými se na ně obrací jejich spolužáci. Pro cílovou skupinu učitelů je výhodou vylepšené klima na školách, lepší kázeň ve třídách a větší soustředění na samotnou práci ve vyučovacích hodinách.

V naší škole se projektu aktivně účastní patnáct až dvacet žáků - podporovatelů z různých tříd (jejich počet kolísá s odchody žáků devátých ročníků na střední školy. Projekt realizujeme tak, že podporovatelé aktivně vyhledávají negativní jevy službami mezi žáky o přestávkách, kdy se s nimi snaží komunikovat a radit jim ve složitých situacích. Společně se podporovatelé schází ke konzultacím s učitelem - garantem, kde se kromě probírání jednotlivých problémů provozují aktivity stmelující jejich kolektiv a řeší funkční záležitosti.

Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena