Školní družina - O nás

Školní rok 2018/2019


Provoz ŠD:
ráno 6:00–8:00
odpoledne 11:40 – 17:00

Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: 13:00, 13:30, 14:00, 15:00 - 17:00.

TELEFONNÍ ČÍSLO: 604 916 306

Platba školného:
Měsíční poplatek za pobyt ve školní družině činí 180,- Kč za každého žáka. Úplata je splatná předem a platí se ve dvou splátkách – za období září až prosinec (720,- Kč) a leden až červen (1080,- Kč). Rodiče platí bezhotovostním způsobem – bankovním převodem nebo složenkou.

Organizace:
Ke 3. září 2018 bylo přijato k pravidelné docházce do ŠD 120 žáků. Žáci 4. a 5.tříd a žáci nezaměstnaných rodičů byli zapsáni do pořadníku. Vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí jsme zažádali o navýšení kapacity ŠD a otevření dalšího oddělení. K 1. 10. 2018 byla navýšena kapacita ŠD na 150 žáků a otevřeno 5. oddělení:

1. oddělení – Barbora Ščepoňcová, 0. tř. + 2. B
2. oddělení – Jana Sobková, 1. B + 3. A
3. oddělení – Martina Šindlerová, 1. A + 3. B
4. oddělení – Renáta Melnarová, 1. C + 2. A
5. oddělení - Jana Karlová, 3. A + 4. a 5. třídy

Zájmové vzdělávání ve školní družině vychází ze školního vzdělávacího programu ŠD "Hrou a zábavou najdu 10 sluníček" rozpracovaného do měsíčních tematických okruhů a celoročního plánu ŠD.
Tyto dokumenty si můžete prohlédnout na nástěnkách školní družiny, nebo na internetových stránkách školy.

Hlavní úkoly školní družiny:

• Vést žáky ke smysluplnému naplňování a plánování volného času.
• Vytvářet příznivé sociální, emocionální a tvůrčí prostředí.
• Otevřít se dětem, jejich zájmům, přáním, dovednostem, náladám, problémům, schopnostem, nápadům.
• Poznávat, respektovat a rozvíjet osobnost žáka s přihlédnutím na jeho individuální potřeby.
• Posilovat u dětí sebedůvěru, zdravé sebevědomí, sebekázeň, sebeobsluhu.
• Rozvíjet estetické cítění a vnímání, nabízet různorodé činnosti.
• Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
• Motivovat žáky k utváření dovedností, schopností a postojů potřebných pro budoucí život.
• Vést žáky k samostatnosti, zodpovědnému chování a plnění povinností.
• Formovat komunikativní osobnost schopnou spolupracovat ve skupině, tolerovat
a respektovat odlišnosti druhých.
• Zaměřit se na prevenci agresivity a šikany.
• Snažit se co nejvíce chválit a pozitivně hodnotit.
• Spolupracovat s třídními učiteli a rodiči.


Kroužky ve školní družině:
Pro zpestření činnosti a rozvoj schopností a dovedností dětí budou pracovat ve školní družině tyto kroužky:


Celodružinové akce příležitostné pro školní rok 2017/2018:

• "Máme rádi zvířata" – projektová činnost v odděleních, spojeno s výtvarnou soutěží (říjen)
• "Klauni z Balónkova" - Kouzelný kufr (18. 10.)
• "Týden plný rekordů" – netradiční soutěže
• "VÁNOČNÍ TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE" (prosinec)
• "Vánoční dílny", besídky (prosinec)
• "Karneval" (leden - 23. 1.)
• "Zimní olympiáda" – sportovní soutěže (únor)
• "Velikonoční dekorace" - tvořivá soutěž (březen)
• "Kouzelné jaro na zahrádce" - divadlo Smíšek (březen)
• "Koloběžkiáda" – duben
• "Talent ŠD 2017" - květen
• "Den dětí" - veselé soutěžní odpoledne (červen)

Veškeré informace, dotazy, problémy mohou rodiče řešit se svou vychovatelkou nebo vedoucí vychovatelkou J. Sobkovou (dveře č. 5).
…………………………………………


Přivítáme jakékoli nápady a podněty ke zpestření činnosti s dětmi, pomoc rodičů při celodružinových akcích, materiální pomoc (papíry,
zbytky látek, vlny, odměny za soutěže apod.).

Fotografie z projektové činnosti a akcí ŠD můžete shlédnout zde pod názvem dané akce.
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena